Regulamin sklepu Blackz.pl

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Blackz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Słoneczny Punkt Władysława Żak
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki. Siedziba Sprzedawcy mieści się pod adresem: ul. Ludwika Braille’a 4, 60-687 Poznań;
NIP 972-085-56-74, REGON 363655719.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.blackz.pl, za
pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
4. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym
informacje o złożonych Zamówieniach,
6. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży, a także usługa lub możliwa do zamówienia w Sklepie.
7. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich
zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zarządzać
zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
towarów lub zamówienia usługi na odległość za pośrednictwem sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów lub
usług.
9. Kod rabatowy – kombinacja cyferek i liter, która nadaje Kupującemu rabat 10% przy zamówieniu. Kod
rabatowy można wykorzystać 3 razy. Kod rabatowy znajduje się na karcie rabatowej na białym polu.
10. Karta rabatowa – karta, którą otrzymuje Kupujący przy zakupie Towarów za min 100zł.
Karta rabatowa jest wysyłana wraz z zamówionym Towarem. Karta rabatowa jest ważna przez okres 12
miesięcy od daty zamówienia towaru.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie
Sklepu.
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty
e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek
VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania
rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie
ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień
przyjętych do realizacji.
7. W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie).
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie
logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła.
8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści
bezprawnych (np. w opiniach o produkcie).

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
2. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie
postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez
Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
4. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie
zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą.
5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
– przelewem za pomocą płatności on-line Przelewy24 dostępnych w Sklepie.
– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (po ustaleniu terminu odbioru),
6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia (przelewem) Kupujący powinien opłacić
zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i
zamówienie może zostać anulowane.
7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w
formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
8. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie, Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza
zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie
zamówienia, w tym imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży
wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z
Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni
od dnia złożenia zamówienia.
3. Towar jest wysyłany w każdy dzień roboczy tj. poniedziałek – piątek do godziny 17:00. Zamówienia towaru po
godzinie 17:00 będą wysyłane w kolejny dzień roboczy. Przesyłki są dostarczane najpóźniej do 48h.
4. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo
informowany.
5. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób: 1) Kurier 2) In Post 3) Odbiór osobisty przez
Kupującego w siedzibie Sklepu (po ustaleniu terminu odbioru).
6. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący
zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca może zwrócić w tym czasie otrzymaną od
konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie lub zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może
ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon fiskalny, który Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w
oddzielnej przesyłce.

§5. REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia, iż Towar jest wadliwy, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym
Sprzedawcę drogą elektroniczną: kontakt@blackz.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail Kupującego,
2. Dokument sprzedaży lub jego kserokopię – paragon fiskalny,
3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. Opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na adres Sprzedawcy.
4. Wysyłka towaru w przypadku reklamacji jest na koszt Kupującego.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu
14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu
skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.
3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
odstąpienia od umowy.
4. Kupujący, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega
zwrotowi.
5. Koszty związane z zakupem towaru przez kupującego zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14
dni od dnia odstąpienia od umowy.
§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Kupujący, wypełniając formularz zamówienia, formularz rejestracji lub zakładając konto, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
4. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych,
bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
5. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji
lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego
spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego
funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane
przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie
wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone
przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach
obowiązujących w momencie ich składania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr
16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i
inne właściwe.

regulamin blackz.pl